Kuga goes znanost 2

kuga_pozivnica-2

 

kuga_pozivnica-1

 

Prezentacija Znanstveni članki II – petak, 2.12.2016. u 19.30, KUGA krčma

* BUCZOLICH – NOVAK – ROTTER – TYRAN * JAM -TRIO *

Prezentacija drugoga izdanja: „ZNANSTVENI ČLANKI GRADIŠĆANSKIH HRVATIC I HRVATOV II”

Hrvatice i Hrvati, ki su se u 21. stoljeću u svoji disertacija, diplomski ili drugi završni djeli bavili temom u kontekstu s narodnom grupom, predstavljaju sažetke svojih djel i to na gradišćanskohrvatskom i na nimškom jeziku.

  • Pozdrav i moderacija: Marko Zvonarich
  • O projektu: Gerlinda Stern-Pauer, Sarah Karall
  • AutorIce: Silvija Buczolich, Lydia Novak, Ivan Rotter, Katarina Tyran
  • Promocija knjige: Rudi De Cillia, Sveučilišće Beč (nazočna i: Katja Sturm-Schnabl)
  • Muzički okvir: JAM-Trio

JAM-Trio – to su tri glasi, dvi gitare i koč-toč kakova tamburica ili cajon. Jana, Anna-Maria i Marica, su tri motivirane Hrvatice iz lipoga Gradišća, ke živu u Mjenovu i Frakanavi. Mužika je njim jako važna, kad povezuje ljude na cijelom svitu, a zato si i rado skupa jaču i igraju. Ali njim nije samo mužika važna, nego i hrvatski korijeni, zato su angažirane u nekoliki društvi (Hajdenjaki, Brezovci, Panonci, Kuga-zbor itd.). Jako bi se veselile, ako bi vi došli na prvi nastup.
(kad Gerlinda poziva)

Schulnews_104_2012 (BG/BRG MATTERSBURG)

schulnews_104_-2012_mahara

 

 

 

 

 

 

 

preuzimanje/download (MAHARA IR):

hrvatska-nastava-s-maharom_kuga_2016

der-kroatischunterricht-mit-mahara_kuga_2016

ORF Burgenland: Hrvatska redakcija (29.12.2016.)

http://volksgruppen.orf.at/hrvati/stories/2817183/

Drugi zbornik znanstvenih člankov

Hrvatske novine (13.1.2017.)

http://hrvatskenovine.at/clanak/13-01-2017/znanstveni-clanki-gradiscanskih-hrvatov-2-zbornik-u-izdanju-kuge

verbal newsletter, Zeitschrift des Verbands für Angewandte Linguistik, www.verbal.at, Jahrgang XVII, 2/2016

verbal-nl_2-16 (download)

Kalendar Gradišće 2014 – Mahara misi misli po hrvatsku

Mahara misi misli po hrvatsku

Misliti misli Maharom

Misi misli Maharom!

Sotfver Mahara u školskoj nastavi hrvatskoga jezika: e-učenje, dokumentacija, komunikacija i suradnja učenikov i profesorov

Na početku je prazan list

Počne se kod nule i svaki pjesnik stoji na početku pred praznom čedulom. Djelam u školi s dicom od 10 do 19 ljet i predajem predmete šport i hrvatski. Bila je situacija da sam imao neko vrime tri škole i primijetio sam da je svaka škola drugačija. Ne samo zgrada nego i kolegi, zbornica i cijela školska atmosfera. Kad sam kanio nešto kopirati za nastavu je u jednoj školi bilo besplano, u drugoj si tribao karticu, a u tretoj si tribao kod. A pitao sam se je li je i prez papira moguće? Koč su ti papiri i zginuli iz jedne ure na drugu! U svi tri škola su bili školari iz različnih razredov, a znanje jezika je bilo zadovoljajuće, jer su školari domaći govorači (native speaker-i) i hrvatski su si odibrali da moru usmeno maturirati. U ti škola, to su bile gimnazija Matrštof, Trgovačka akademija Matrštof i Trgovačka škola Željezno je tehnička oprema jako dobra, jer u razredi stoju na raspolaganje kompjutori, beamer ili smartboard. No htili su školari dojti u nastavu prez knjig, pisankov, kopiranih podlogov, a koč su i falili. Kako to sve skupa u obzir zeti, povući potribne mjere i načinjiti takove korake da bude nastava ipak uspješna? Ka metoda se nudi za individualni postupak u podučavanju? Postepeno, korak za korakom sam našao svoj put: kompjutor, internet, platforma, portfolio, dakle e-učenje.

Digitalna dica

Današnja dica su odrasla s mobitelom i internetom i zato je nezamisliv njev žitak prez mobitela, interneta i kompjutera. Kako se more to uplesti i u učenju i u nastavi hrvatskoga jezika? Pred četirimi ljeti (2009.) sam počeo masterski študijum menedžment znanja na Stručnoj visokoj školi u Željeznu. Težišća su menedžment znanja, e-komunikacija i e-learning. Djelali smo s različnimi alati i platformami na internetu: FCS (Factline Community Server), Moodle, Ilias, LMS, ali i Mahara. Ta Mahara me nekako nije pustila. Od početka me je fascinirala metoda portfolija, u ovom slučaju e-portfolija. Alat mi se na početku nije činio da je kompliciran, a nudi mnogo čega ča se more u nastavi hrvatskoga jezika djelati i ča bi moglo poboljšati posebnu osobnu situaciju. Korak za korak sam savladao alat, sve sprobirao. Ča je sve moguće s Maharom? Ne znaš, ako ne sprobiraš …

Mahara je besplatan e-portfolio sustav iz Novoga Zelanda

Počelo je sve 2006. u Novom Zelandu kad su tri sveučilišća kanila bolje suradjivati, a onda se je alat proširio i na škole s metodom portfolija. Elektronski portfolio more zaminjiti pisanku, materijali su na internetu i dosadašnje kopiranje je suvišno, špara se na papiru. Sustav Mahara ima tri stupe. Prvi stup je pobiranje i sastavljanje: more se izraditi osobni profil, uploadaju se (pohranu se) datoteke, napiše se biografija, a postoji i mogućnost pisanja bloga. Drugi stup je organiziranje i prezentacija e-portfolija: moru se oblikovati stranice, takozvani pogledi, a pri tom su mogući različni elementi i mediji. Treti stup je komunikacija, pristup k grupama, najti kontakte i staviti rezultate komu na raspolaganje, diliti, prezentirati, komunicirati i diskutirati teme.

Hrvatski e-portfolio Gradišće

Dunajsko sveučilište u Kremsu je otvorilo svoju Maharu platformu i višim školam. Od početka u Kremsu u svoji postdiplomski studiji upotribljavaju Maharu sa svojimi študenti. Ali i druga sveučilišta u Austriji, Nimškoj i Švicarskoj koristu Maharu. U septembru 2010. smo konačno i mi krenuli i tako je počeo projekt „Hrvatski e-portfolio Gradišće“. Broj korisnikov je prelazio prvu stovicu. Alat Mahara se je prevodio jur na mnoge jezike, a momentano Krems nudi nimšku, englesku i slovensku verziju. Čim bude hrvatska Mahara prevedena, će stati i hrvatski jezik na raspolaganje. 1. srpnja 2013. je Hrvatska ulazila u Europsku uniju i tim je hrvatski nastao i službeni jezik, 24. po redu. Cilj je hrvatsko maharanje.

Cilji Mahara-projekta se poklapaju s cilji hrvatske nastave

U centru je jezična kompetencija, ka je moguća u svi razina (pisanje, čitanje, razumivanje, govor), ali i medijska kompetencija i dobro baratati s novimi tehnologijami. Teme se moru prikazati multimedijalno, učenik more sam sebe prezentirati, i to većjezično. Materijali su dostupni pojedincem ili cijeloj grupi, moguća je komunikacija i kolaboracija tijekom cijele školske karijere. Poslati poruku, diskutirati teme u forumu, tako zajednica more za sebe djelati, ali more se tako prelaziti i školska granica. I za zajednicu profesorov je prostora i mogućnosti, tako da postane prakticirajuće društvo, zajednica ka skupa suradjuje na skupni projekti, na primjer kad izdjela teme za centralnu maturu (community of practice).

Prez muke nema nauke

Na početku je i za školare tehnika zapreka, pačka, ali se s vrimenom oni moru sprijateljiti s novom metodom i novim alatom. Jur u drugom razredu dica djelaju s novim softverom i su dio hrvatske portfolio zajednice. Svaki školar osnuje svoju grupu i onde izdjela svoje zadaće i prezentacije. To su na primjer gramatičke vježbe, društvene ili književne teme. Velika prednost je da se more kopirati stranica, učitelj tako more pripraviti materijale za nastavu. Svaka škola ima i svoj školski portfolio. Svaki korisnik ima 100 MB prostora, ča je dost u cijeloj školskoj karijeri.

Skoro sve je moguće

Važan cilj je dokumentirati zadaće i vježbe. To je svakodnevnica i školski posao, djela se samostalno ili s partnerom. Svaki projekt se more prikazati na multimedijalan način. Za maturu školar ima sve teme na jednom mjestu. Školska putovanja u Hrvatsku se moru dokumentirati i prezentirati s tekstom, svojimi slikami, video zapisi, poveznicami itd. Na kraju ljeta se točno more viditi koliko je školar djelao i kako marljiv je bio. Sustav pomaže tako i kontrolirati školare, a to je onda i potvrda za dobru ili čemernu ocjenu. Ki ima deset do petnaest stranic u jednom semestru, je bio marljiv.

Nagrade razveselu svakoga

2011. je projekt dostao SPIN-logo kot inovativan jezični projekt od Jezičnoga kompetencijskoga centra u Gracu. Opis projekta je u takozvanoj SPIN-datarnici. Svetačna predaja diplome i prezentacija SPIN-projekta je bila 27. septembra 2012. na Pedagoškoj visokoj školi u Željeznu. Projekt je tematiziran i emitiran na radiju u emisiji „Rub i sredina“ 25. junija 2012 na ORF-u Gradišće. Mastersko djelo Hrvatska nastava s open source softverom Maharom – Metoda kompetencijskoga učenja jezika usadjen u slobodnom predmetu hrvatski na sekundarnom stepenu II kot Hrvatski e-portfolio Gradišće (HePB) je nagradjeno Lovre Karall nagradom 2013.

Nikad kraj …

Mahara nudi novi pristup u učenju hrvatskoga jezika, nove šance za samostalan i individualan rad, za samoodgovorno djelo, ali i za hrvatske (školske) grupe skupnu suradnju i komunikaciju. Pjesme o Mahari neka završu ov članak, ove i druge gradišćanskohrvatske pjesme se moru najti i na internetu na blogu gospodina Ivanšića! https://ivansic.wordpress.com/2012/05/20/mahara/

Mahara

misliti

mišljenje

misao

maharati

maturirati

menadžment znanja

multifunkcionalan

multikulturalan

multimedijalan

moderan

mnogo jezika

mnoštvo mogućnosti

MMM

Mate

Meršić

Miloradić

ili

misiti

misli

Maharom

Matrštofi

ili bilo kade

jer

mirovina još

miruje


kratak rječnik najvažnijih riči u vezi s Maharom:

open source softvare – besplatan softver

portfolio – listovnik, mapa

Mahara – alat iz Novoga Zelanda

e-learning – e-učenje

user – korisnik

password – geslo, lozinka, šifra, kod

link – poveznica

community – obrazovna institucija, zajednica

community of practice – zajednica ka neko vrime skupno djela da dostigne svoje cilje

reflexion – refleksija, razmišljati u blogu kako je nastalo, opisati svoj put i probleme

presentation – prezentacija

documentation – dokumentacija

feedback – učitelj more komentirati zadaće

networking – umrežavanje, povezivanje korisnikov

 

Literatura i poveznice:

Kroatisches Kultur- und Dokumentationszentrum (Hrsg.), Der Weg zur Mehrsprachigkeit, Eisenstadt, 2011

Mahara – Learning and thinking, schulnews/SchulNews, Informationen des BG/BRG Mattersburg, broj 104, maj 2012 (14.05.2012.)

www.bgmattersburg.at, SPIN-logo, nastava, predmeti, hrvatski

http://www.brgmattersburg.at/index.php?option=com_content&view=article&id=150&Itemid=100057

http://www.hak-mattersburg.at/schule/default.aspx, SPIN-logo, klikom na simbol se dojde do opisa projekta

www.mahara.at, domaća stranica Sveučilišća Krems, početna stranica – Mahara ePortfolio IMB Danube University Krems Austria

http://www.oesz.at/spin/detail, opis projekta po nimšku, SPIN-datarnica, Austrijski kompetencijski centar za jezike u Gracu

tajni link na Maharu i projekt SPIN:

http://www.mahara.at/view/view.php?t=0HdZ2pRMAviNm4LJQ9kf

Mag. Ivan Rotter, MA
(administrator Mahara-projekta „Hrvatski e-portfolio Gradišće“)

>Novi glas 12/2013 (korektor: IR)

>Kalendar Gradišće 2014, 193-196 (pjesme u članku nisu dobro otiskane), objavljene su i ove pjesme: Oliver, Prazniki 2013,  Po staza naših starih, 83-84

Kalendar Gradišće 2014:

http://volksgruppen.orf.at/hrvati/stories/2619444

Tablet-User-Days 2013 PH Feldkirch, Vorarlberg

Ansichtenzugriff am 12. November 2013, 17:55

Zugriffserlaubnis auf die Ansicht “Tablet-User-Days 2013” von Klaus Himpsl-Gutermann

http://www.mahara.at/user/khimgut/tablet-user-days-2013

(neues Fenster, geheime URL)

Karallova nagrada 2013.

Lovre Karall-nagrada, Lovre Karall-zaklada

Dr. Lorenz Karall-Preis der Dr. Lorenz Karall-Stiftung

ORF Burgenland, Hrvatska redakcija: http://volksgruppen.orf.at/hrvati/visti/stories/183846/

>https://volksgruppenv1.orf.at/hrvati/visti/stories/183846.html

Karallova zaklada 2013., Dr. Lorenz Karall-Preis 2013): tajni link na sustav Mahara

In Würdigung der Verdienste von Landeshauptmann Dr. Lorenz Karall um die Wiedererrichtung des Burgenlandes im Jahre 1945 wurde im Jahre 1984 anläßlich seines 20. Todesjahres die „Dr. Lorenz Karall-Stiftung“ geschaffen.

Im Sinne des Wirkens von Dr. Karall werden von der Stiftung Arbeiten aus den Bereichen Demokratie, Wissenschaft, Forschung, Kunst und Publizistik  ausgezeichnet und mit Preisen bedacht.

Im Hinblick darauf, dass sich Dr. Karall besondere Verdienste um die Errichtung des Burgenlandes nach 1945 und die Erhaltung der Volksgruppen im Burgenland erworben hat, sollen die auszuzeichnenden Arbeiten in Berücksichtigung dieser Aspekte den Interessen des Burgenlandes und seiner Menschen dienen.

Karall-Preis 2013

SPIN – Sprachen innovativ

Österreichisches Kompetenzzentrum, Graz:

http://www.oesz.at/

SPIN-Datenbank:

http://www.oesz.at/spin/detail.php?id=195

SPIN-Projekt: Hrvatski E-Portfolio Burgenland

Hauptziel des Projekts:
Vernetzung (Networking) von SchülerInnen und LehrerInnen im Burgenland (Wien, Steiermark…), die Kroatisch als Fach in der Schule haben oder es als zusätzliche Sprache (LFS, Lebende Fremdsprache) wählen.
Information, Kommunikation zum Fach Kroatisch auf einer Plattform (Tool Mahara).
Dokumentation von Aufgaben und Projekten (Sprachwettbewerbe, Sprachwochen, Schulprojekte in der Modularen Oberstufe…).

SPIN-Dekret 2011 auf Mahara: Link

Mahara

Mahara

misliti

mišljenje

misao

maharati

maturirati

menadžment znanja

multifunkcionalan

multikulturalan

multimedijalan

moderan

mnogo jezika

mnoštvo mogućnosti

misli

mastermindmotormislilac

m(ali)IR ima svoj

MIR

poveznica na Maharu: prve pjesme o Mahari

 

Die Neue Reifeprüfung – NRP – nova hrvatska matura

Zum Thema Neue Reifeprüfung im Fach Kroatisch mit Mahara

nova hrvatska matura u hrvatskom

nova matura – teme

Franz Rotter – E-Portfolio

E-Portfolio über den Dichter Franz Rotter (1970-2002) welches 2012 entstand (10 Jahre Slavić, 10-jähriger Todestag, Hommage).

E-portfolio o pjesniku Franciju Rotteru sa sustavom Mahara. Franc Rotter je napisao knjigu Croatia liberata koja je izašla 2002. godine. Dobio je postumno/posmrtno nagradu SLAVIĆ za 2002. godinu koja se dodijelila u Splitu 22. aprila 2003.

E-Portfolio Franc Rotter, Mahara: Franz Rotter (tajni link)

nova Mahara (tajni link): https://neu.mahara.at/view/view.php?t=PuJKyA3VsnrptMDkqQ7w

Hrvatske novine: http://hrvatskenovine.at/search/node/rotter

Kroatisches Zentrum in Wien, Hrvatski centar Beč, Biblioteka Franjo Rotter: www.hrvatskicentar.at (NEWS Service, Rotter …)

%d blogeri kao ovaj: